Έγκριση ανταγωνιστικών δημοπρασιών για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το από 4-1-2018 Δελτίο Τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ελληνικός μηχανισμός ανταγωνιστικών δημοπρασιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και τη Συμπαραγωγή (Ν.4414/2016), είναι σύμφωνος με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ιδίως με τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Ο μηχανισμός θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ διαφυλάσσει ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό.

Επίσης, όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου «το 2018 η Ελλάδα θα διοργανώσει χωριστές δημοπρασίες για εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας προκειμένου να προσδιορίσει τις εμπορικές προοπτικές τους. Από το 2019 θα πραγματοποιούνται κοινές δημοπρασίες για εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα. Η κρατική στήριξη για άλλες τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα αποτελέσει αντικείμενο δημοπρασιών όταν ωριμάσουν οι εν λόγω τεχνολογίες στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».

Με βάση το Ν.4414/2016, μέχρι σήμερα, έχει διεξαχθεί μόνο μία «πιλοτική» δημοπρασία για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, την οποία η εταιρεία μας παρακολούθησε ενεργά. Κατόπιν και της παραπάνω θετικής εξέλιξης, αναμένεται η προκήρυξη νέων δημοπρασιών εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.