Δημοσίευση της εταιρείας μας στο περιοδικό “ECON3 Economy – Ecology – Construction”, τεύχος 19, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012, με θέμα «Νομική Ασφάλεια και Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

Η νομική ασφάλεια στην ελληνική αγορά έργων ΑΠΕ διασφαλίζεται πρωτίστως με τον προληπτικό νομικό έλεγχο των έργων αυτών, πριν το στάδιο της μεταβίβασής τους, καθώς και με εξειδικευμένες ρήτρες στις συμβάσεις μεταβίβασης των συμμετοχών στις εταιρείες έργου. Την ασφάλεια δικαίου διασφαλίζουν περαιτέρω οι κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την έλλειψη δυνατότητας τροποποίησης της Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με το Διαχειριστή, ενώ μια ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση για τις υπογεγραμμένες Συμβάσεις Πώλησης, δημιουργεί ζήτημα νομιμότητας της ρύθμισης. Διαφορετικό είναι το ζήτημα της νομοθετικής μεταβολής της τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (feed-in-tariff) σε προσυμβατικό στάδιο, κατά το οποίο, μολονότι ο αιτών έχει υποβάλει πλήρη φάκελο, δεν έχει υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης ή/και η Σύμβαση Πώλησης από υπαιτιότητα του αρμόδιου φορέα, οπότε και τίθεται ζήτημα άσκησης αγωγών αποζημίωσης από τους έχοντες έννομο συμφέρον προς τούτο.

Άρθρο σε μορφή PDF