Ενεργειακός συμψηφισμός Φ/Σ

Net-metering

Έναρξη υποδοχής από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων

Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης AΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ 24461 (ΦΕΚ Β΄3583/31.12.2014) σχετικά με την εγκατάσταση Φ/Σ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη υποδοχής των σχετικών αιτημάτων σύνδεσης από 8.5.2015. Τα αιτήματα θα υποβάλλονται στις αρμόδιες τοπικές μονάδες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με τη συμπλήρωση Έντυπης Αίτησης κατά το υπόδειγμα που έχει αναρτήσει και τη συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων. Θα ακολουθήσουν, δε, νεώτερες ανακοινώσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με περαιτέρω λεπτομέρειες.