ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕ ΤΟΥ Ν. «ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» – ΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Με την ψήφιση από τη Βουλή των διατάξεων της Παραγράφου ΙΓ’ του Άρθρου Πρώτου του πολυνομοσχεδίου «Μέτρα Στήριξης και Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο Πλαίσιο Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», με τις οποίες επιδιώκεται, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Νόμου, να καταστεί βιώσιμος ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999 μέχρι το 2020 και να μηδενιστεί το έλλειμμά του έως το τέλος του 2014, επέρχονται σοβαρές αλλαγές στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι εν λόγω ρυθμίσεις, παρεμβαίνουν και τροποποιούν όρους των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ως προς την εφεξής τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς όμως να υφίστανται ανάλογες ρυθμίσεις αναφορικά με τις συμβατικές σχέσεις των παραγωγών με τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης επιβάλλουν αναδρομική  υποχρεωτική παροχή έκπτωσης στην τιμολόγηση των παραγωγών για το έτος 2013, με άμεση έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Οι εν λόγω ρυθμίσεις δημιουργούν ζητήματα προδήλου αντισυνταγματικότητας και αντίθεσής τους σε βασικές διατάξεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Δικηγορική Εταιρεία «Μιχελής – Στρογγυλάκη – Ράινχαρτ», με τα εξειδικευμένα στελέχη της και με 20ετή εμπειρία στο δίκαιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το διοικητικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει ήδη αναλάβει για λογαριασμό συνδέσμων, μεμονωμένων παραγωγών, Ελλήνων και ξένων επενδυτών, την αξιολόγηση και προσβολή των εν λόγω ρυθμίσεων ενώπιον τόσο των εθνικών, πολιτικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων, όσο και των ευρωπαϊκών οργάνων και δικαστηρίων, με έμφαση στην επιλογή του κατάλληλου forum και της κατάλληλης σε κάθε περίπτωση νομικής βάσης, για την επιτυχή έκβαση των ασκούμενων ενδίκων βοηθημάτων των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ, των οποίων τα έργα τίθενται σε διακινδύνευση με τις νέες ρυθμίσεις.