ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τόμος ΙΙΙ – Βιβλίο 2 – Κεφ. 11 – ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσίευση του άρθρου στο συλλογικό έργο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας» 2011. Εκδόσεις Claeys & Casteels. Τόμος 3 – Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 11.

Δημοσίευση άρθρου γραμμένου το 2009 από τον κ. Νίκο Βασιλάκο και τον εταίρο του γραφείου μας κ. Νάσο Μιχελή με θέμα το δίκαιο της ενέργειας στην Ελλάδα. Το άρθρο ενσωματώθηκε στο συλλογικό έργο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας» παρουσιάζοντας τα επιμέρους δίκαια όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο είναι στην αγγλική γλώσσα και ο τόμος των εκδόσεων Claeys & Casteels έχει δημοσιευτεί σε κινητά φύλλα ώστε να επιτυγχάνεται η ανανέωσή του με κάθε νομοθετική αλλαγή.