Παροχές σε είδος (αρ.13 Ν.4172/2013)

ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

με θέμα τις παροχές σε είδος κατά το άρ.13 του νέου ΚΦΕ

Η δικηγορική εταιρεία MStR συμμετείχε στο πρόγευμα εργασίας που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στους χώρους του στην Αθήνα, στις 29 Απριλίου 2015, με θέμα «Η πρακτική αντιμετώπιση των παροχών σε είδος στο προσωπικό πέραν του μισθού, αρθρ.13 του Ν. 4172/2013». Στην εκδήλωση συμμετείχε ο κος D.Reinhardt, δικηγόρος-εταίρος της MStR, με εισήγησή του με θέμα «Οι έννοιες μισθός και μισθωτός υπό το φως του νέου Κ.Φ.Ε.», καθώς και οι κ.κ. Ξ.Κούρτη και Ελ.Ψώνη, δικηγόροι συνεργάτιδες της MStR.