Μείωση του συντελεστή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην αύξηση κεφαλαίου εταιρειών

Ο πρόσφατος νόμος 4839/2021 (ΦΕΚ Α΄181/02-10-2021) περιέλαβε σημαντικά επείγοντα μέτρα για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας εν καιρώ πανδημίας, με σημαντικότερο τις γενναίες φορολογικές μειώσεις και απαλλαγές. Συγκεκριμένα, εισάγεται νέα ρύθμιση όσον αφορά στη μείωση του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε το άρθρο 21 του νόμου 1676/1986, και ο συντελεστής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου για αυξήσεις εταιρικού κεφαλαίου μειώνεται από 1% σε 0,5%, για πράξεις αύξησης κεφαλαίου που θα λάβουν χώρα από 01.10.2021. Έτσι, επί παραδείγματι, στην περίπτωση που μία Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία επιθυμεί να αυξήσει το κεφάλαιό της κατά 400.000 ευρώ, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς θα έπρεπε να καταβάλει φόρο ύψους 4.000 ευρώ, με βάση την καινούργια ρύθμιση θα πρέπει να καταβάλει φόρο ύψους 2.000 ευρώ.

Αξίζει συγκριτικά να σημειωθεί ότι για την χρηματοδότηση μίας εταιρείας με δάνειο αντί αύξησης κεφαλαίου, ο συντελεστής του τέλους χαρτοσήμου ανέρχεται σε 2,4%, και ότι ο συντελεστής του τέλους χαρτοσήμου για χρηματοδότηση που προέρχεται από κατάθεση εταίρου αντί αύξησης κεφαλαίου είναι 1,2%. Συνεπώς, η εισφορά κεφαλαίου παραμένει η πιο συμφέρουσα εκ των επιλογών που δίνει ο νομοθέτης στις εταιρίες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους. Τέλος, υπενθυμίζουμε και ότι ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου κατά τη σύσταση νέων εταιριών έχει καταργηθεί, και επομένως επιβάλλεται μόνο σε μεταγενέστερες πράξεις αύξησης.

Νέος νόμος 4839/2021: Αύξηση του αφορολόγητου δωρεών και γονικών παροχών

Γενναίες φορολογικές μειώσεις και απαλλαγές περιλαμβάνονται στον πρόσφατο νόμο 4839/2021 (ΦΕΚ Α΄181/02-10-2021), μεταξύ άλλων όσον αφορά στη φορολόγηση δωρεών και γονικών παροχών, στο πλαίσιο λήψης επειγόντων μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας κατά την πανδημία.

Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε το άρθρο 44 του νόμου 2961/2001, που προέβλεπε ως ανώτατο όριο αφορολόγητου δωρεών και γονικών παροχών τις 150.000 ευρώ, και ως νέο όριο ορίστηκε το ποσό των 800.000 ευρώ. Απαλλάσσονται, επομένως, έως το ποσό αυτό, δωρεές εν ζωή και γονικές παροχές οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου από 01.10.2021 και εφεξής.

Τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον φόρο έως το ποσό των 800.000 ευρώ είναι τα ακόλουθα: α) ο σύζυγος του κληρονομουμένου, β) το πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο και το οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού, δηλαδή τα τέκνα, δ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού, δηλαδή τα εγγόνια και ε) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού, δηλαδή οι γονείς.

Η κτήση ποσών από γονική παροχή ή δωρεά από τα ανωτέρω πρόσωπα, όταν το ποσό ξεπερνά το όριο των 800.000 ευρώ, υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Φορολογικά κίνητρα σε ξένους επενδυτές για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα και για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και της προσπάθειας για ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, ο Έλληνας νομοθέτης ανέλαβε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφενός αφορούν τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων σε φορολογούμενους κατοίκους αλλοδαπής που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και αφετέρου στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

Καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης φυσικών προσώπων σημαντικής οικονομικής επιφάνειας – επενδυτών (non dom)

Η πρώτη πρωτοβουλία ελήφθη με το νόμο 4646/2019. Προβλέπει τη φορολόγηση με έναν σταθερό ετήσιο φόρο (Flat tax) ύψους 100.000 ευρώ των φυσικών προσώπων που θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, θα μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και θα πραγματοποιήσουν κάποια επένδυση σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα, ύψους τουλάχιστον 500.000 €. Ο εν λόγω τρόπος φορολόγησης αφορά τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης και ο σταθερός αυτός φόρος καταβάλλεται ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Η υπαγωγή στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς φορολόγησης διαρκεί 15 έτη.

Καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης συνταξιούχων

Ακολούθησε με το νόμο 4714/2020 η θέσπιση ενός καθεστώτος εναλλακτικής φορολόγησης για τους συνταξιούχους, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Με βάση αυτό το καθεστώς, ο συνταξιούχος καταβάλλει κάθε έτος φόρο με σταθερό συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Η υπαγωγή στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς φορολόγησης διαρκεί 15 έτη.

Καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων

Το τρίτο καθεστώς εισήχθη με το νόμο 4758/2020 και συμπλήρωσε το πλαίσιο των κινήτρων για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Το καθεστώς αυτό αφορά μισθωτούς ή αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Ελλάδα. Οι υπαγόμενοι στο εν λόγω καθεστώς απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος τους που προκύπτει στην Ελλάδα από μισθωτή εργασία ή από ατομική επιχείρηση, ενώ εξαιρούνται από την εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας ή του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. Η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό έχει διάρκεια 7 έτη.

Family offices

Επίσης, θεσπίστηκαν κίνητρα για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices). Με τα κίνητρα αυτά επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα διαφανές και οριοθετημένο πλαίσιο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρακτικές φορολόγησης, αναφορικά με τη διαχείριση των χρηματικών/επενδυτικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας τους. Τα ελληνικά Family Offices θα πρέπει να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον 5 ατόμων εντός 12 μηνών από τη σύστασή τους και εφεξής, ενώ θα πρέπει να πραγματοποιούν στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως. Τα ακαθάριστα έσοδα των Family Offices θα προσδιορίζονται με τη μέθοδο κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους 7%, ενώ ο φόρος υπολογίζεται επί του εν λόγω περιθωρίου κέρδους με τον συντελεστή που εκάστοτε ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων.

Κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους (Angel Investors)

Τέλος, έχουν προβλεφθεί σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, με το νόμο 4712/2020 προβλέφθηκε ότι ο επενδυτικός άγγελος, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού, κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ,  ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις με στόχο την ανάπτυξή τους, μπορεί να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημά του στην Ελλάδα ποσό ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου και μέχρι του συνολικού ποσού των 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος. Η νεοφυής επιχείρηση θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece.

 

Σε σχέση με την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας, η δικηγορική εταιρεία μας έχει ήδη υποστηρίξει με επιτυχία επενδυτές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των κινήτρων αυτών. Αυτοί οι επενδυτές ήδη απολαμβάνουν τις ωφέλειες της χαμηλής φορολόγησης που προσφέρει η Ελλάδα. Η δικηγορική εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες συμβουλές στους εντολείς της τόσο σε σχέση με την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας, όσο και σε σχέση με όλα τα ζητήματα φορολογικού ή εταιρικού δικαίου που μπορεί να ανακύψουν, υποστηρίζοντας τους σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσής τους από το σχεδιασμό της και τη διενέργεια του νομικού ελέγχου μέχρι τη χρηματοδότηση της και την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Τόκοι Υπερημερίας σε Παραγωγούς ΑΠΕ

Σε πρόσφατο δημοσίευμά της η εφημερίδα «Ναυτεμπορική» καθώς και σε άρθρο του ο κος Γεώργιος Αλεξάκης στον ιστότοπο www.energia.gr αναφέρονται σε πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία επιδικάζονται τελεσίδικα τόκοι υπερημερίας 38.000 ευρώ σε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, την αγωγή του οποίου χειρίστηκε η εταιρεία μας.

 

ΡΑΕ: Προκήρυξη νέου διαγωνισμού ΑΠΕ στις 24 Μαΐου του 2021

Δημοσιεύθηκε από τη ΡΑΕ η προκήρυξη για τον επόμενο διαγωνισμό ΑΠΕ του 2021. Ειδικότερα, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθ. 1648/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β αρ. 5760/28.12.2020), προκηρύσσει νέα κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τις ακόλουθες κατηγορίες με μέγιστη δημοπρατούμενης ισχύος 350 MW:

  • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης 20 MW.
  • Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος παραγωγής μικρότερης ή ίσης 50 MW.

Ημερομηνία πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας είναι η 24η Μαΐου 2021, ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι 22 Μαρτίου 2021. Λεπτομέρειες της προκήρυξης ρυθμίζει η απόφαση υπ’ αριθ. 1648/2020 της ΡΑΕ.

Εναλλακτική φορολόγηση δικαιούχων συντάξεων αλλοδαπής προέλευσης που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Στις 29.7.2020 ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή ο νόμος 4714/2020 με σημαντικές αλλαγές σε φορολογικές διατάξεις. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου προστέθηκε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ένα νέο άρθρο (5Β), με το οποίο συμπληρώθηκε το πλαίσιο εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι νέες διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα δικαιούχους σύνταξης που προκύπτει στην αλλοδαπή να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση για το σύνολο του εισοδήματός τους που προκύπτει στην αλλοδαπή, με συντελεστή 7%. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ. Ωστόσο, για το φορολογητέο εισόδημά που προκύπτει στην ημεδαπή το φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ.

Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο στη φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Ειδικά για τις φετινές αιτήσεις υπαγωγής η προθεσμία ορίζεται στις 30.9.2020. Με την υπ’ αριθμ. 1217/2020 απόφαση εξειδικεύτηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω νέας διάταξης.

Ελλάδα – Δυναμική Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας : Νέος Νόμος 4685/2020

Απλούστευση και σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών στην αδειοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φέρνει o νέος νόμος 4685/2020 για το περιβάλλον.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην Α΄ Φάση της Διαδικασίας Αδειοδότησης των έργων (αιολικών, φωτοβολταϊκών, υδροηλεκτρικών κλπ) ο νόμος καταργεί την Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και την αντικαθιστά με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, εικοσιπενταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία θα εκδίδεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, το οποίο θα τηρεί ο Φορέας Αδειοδότησης (ΡΑΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για λήψη Βεβαίωσης Παραγωγού, σε συγκεκριμένους κύκλους υποβολής αιτήσεων (Φεβρουάριος, Ιούνιος, Οκτώβριος), ενώ, εντός συντόμων προθεσμιών, οι αιτήσεις θα δημοσιεύονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, οι τυχόν αντιρρήσεις θα εξετάζονται και, εντός (20) ημερών, θα χορηγείται Βεβαίωση Παραγωγού, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Εκκρεμείς αιτήσεις για λήψη Άδειας Παραγωγής, που κατατέθηκαν από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Σεπτεμβρίου 2018 και μετέπειτα, πρόκειται να εξετασθούν σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που εισάγει ο νόμος 4685/2020.

Νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ  πρόκειται να εκδοθεί εντός (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του νέου περιβαλλοντικού νόμου.

Η εταιρεία μας παρακολουθεί στενά τη δυναμική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και θα σας κρατά ενήμερους για τις εξελίξεις και τις υποχρεώσεις σας στην ανάπτυξη των έργων σας.

Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών

Η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών αποτελεί μια πολύ σημαντική μορφή διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών. Ενώ μέχρι πρόσφατα οι διατάξεις των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου (ΣΑΔΦ) αποτελούσαν την κύρια νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων, σήμερα το τοπίο, όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών, έχει αλλάξει ριζικά και το νομικό καθεστώς έχει γίνει περισσότερο περίπλοκο εξαιτίας της κατάρτισης διεθνών συμβάσεων που προβλέπουν την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

Το βιβλίο με τίτλο «Οι Διεθνείς Συμβάσεις για την Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών – Παρουσίαση και Ερμηνεία των Ρυθμίσεων του Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου» της συνεργάτιδός μας, Ναυσικάς Τζαναβάρη, από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, εστιάζει στην εξέταση αυτών των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα του διεθνούς φορολογικού δικαίου και στα συναφή φορολογικά θέματα που ανακύπτουν όσον αφορά στην διεθνή διπλή φορολογία και στην παγκόσμια οικονομία, αποτελώντας μια σημαντική συμβολή στην νομική βιβλιογραφία και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όσους μελετούν ή ασχολούνται στην πράξη με το φορολογικό δίκαιο.

Μπορείτε να δείτε εδώ ένα απόσπασμα του βιβλίου.

Καλοκαιρινό Συμπόσιο της MStR Law

Σήμερα, 25/7/2019, ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό Συμπόσιο της MStR, το οποίο τίμησε με την παρουσία του ο κος Xing Wang εκ μέρους του Πολιτιστικού Κέντρου της Κίνας στην Αθήνα.