Δημοσίευση της εταιρείας μας στο περιοδικό “ECON3 Economy – Ecology – Construction”, τεύχος 19, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012, με θέμα «Νομική Ασφάλεια και Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

Η νομική ασφάλεια στην ελληνική αγορά έργων ΑΠΕ διασφαλίζεται πρωτίστως με τον προληπτικό νομικό έλεγχο των έργων αυτών, πριν το στάδιο της μεταβίβασής τους, καθώς και με εξειδικευμένες ρήτρες στις συμβάσεις μεταβίβασης των συμμετοχών στις εταιρείες έργου. Την ασφάλεια δικαίου διασφαλίζουν περαιτέρω οι κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την έλλειψη δυνατότητας τροποποίησης της Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με το Διαχειριστή, ενώ μια ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση για τις υπογεγραμμένες Συμβάσεις Πώλησης, δημιουργεί ζήτημα νομιμότητας της ρύθμισης. Διαφορετικό είναι το ζήτημα της νομοθετικής μεταβολής της τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (feed-in-tariff) σε προσυμβατικό στάδιο, κατά το οποίο, μολονότι ο αιτών έχει υποβάλει πλήρη φάκελο, δεν έχει υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης ή/και η Σύμβαση Πώλησης από υπαιτιότητα του αρμόδιου φορέα, οπότε και τίθεται ζήτημα άσκησης αγωγών αποζημίωσης από τους έχοντες έννομο συμφέρον προς τούτο.

Άρθρο σε μορφή PDF

 

Συνέντευξη της εταιρείας μας στο περιοδικό «Πράσινο Σπίτι και Κτίριο», τεύχος 03 Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011, σχετικά με ερωτήσεις επενδυτών για τυχόν αλλαγές στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών εφαρμογών.

Ο φορέας (ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ) δεν μπορεί μονομερώς να αλλάξει τη διάρκεια της σύμβασης ή την τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας ή να ακυρώσει την υφιστάμενη σύμβαση. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επενδυτές φωτοβολταϊκών σε περίπτωση πώλησης μέρους της ΔΕΗ ή ΔΕΣΜΗΕ. Παρόλο που ο νέος ενεργειακός νόμος, Ν. 3851/2010, προβλέπει προθεσμίες για έκδοση αδειών και εγκρίσεις, σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις, επειδή η μη συμμόρφωση με τις προθεσμίες αυτές δεν επιφέρει νομικές συνέπειες.

Άρθρο σε μορφή PDF

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τόμος ΙΙΙ – Βιβλίο 2 – Κεφ. 11 – ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσίευση του άρθρου στο συλλογικό έργο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας» 2011. Εκδόσεις Claeys & Casteels. Τόμος 3 – Βιβλίο 2 – Κεφάλαιο 11.

Δημοσίευση άρθρου γραμμένου το 2009 από τον κ. Νίκο Βασιλάκο και τον εταίρο του γραφείου μας κ. Νάσο Μιχελή με θέμα το δίκαιο της ενέργειας στην Ελλάδα. Το άρθρο ενσωματώθηκε στο συλλογικό έργο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας» παρουσιάζοντας τα επιμέρους δίκαια όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο είναι στην αγγλική γλώσσα και ο τόμος των εκδόσεων Claeys & Casteels έχει δημοσιευτεί σε κινητά φύλλα ώστε να επιτυγχάνεται η ανανέωσή του με κάθε νομοθετική αλλαγή.