Μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα νοικοκυριά απολαμβάνουν μία διπλή μείωση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο λόγος για αυτό είναι η μείωση του ειδικού τέλους για τη μείωση των εκπομπών ρύπων (ETMEAΡ = Ειδικό Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων) σε 8,48% (από 0,02477 €/kWh έως 0,02267 €/kWh), καθώς και η νέα μέθοδος υπολογισμού της ημερήσιας και νυχτερινής χρέωσης για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (YKO), δηλαδή με την εισαγωγή τριών, αντί τεσσάρων, επιπέδων κατανάλωσης και την κατάργηση του ξεχωριστού υπολογισμού της νυχτερινής κατανάλωσης, καθώς και με την εισαγωγή ξεχωριστού υπολογισμού της κατανάλωσης των επιμέρους επιπέδων, αντί του μέχρι πρότινος υπολογισμού επικάλυψης των σταδίων. Με το παραπάνω σύστημα, αν ένα νοικοκυριό ξεπερνούσε σε κατανάλωση έστω και κατά μια κιλοβατώρα ένα συγκεκριμένο κλιμάκιο, αυτό χρεωνόταν και στις υπόλοιπες κιλοβατώρες με την υψηλότερη τιμή του επόμενου επιπέδου. Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, μόνο η υπερβάλλουσα ποσότητα κατανάλωσης θα χρεωθεί με την υψηλότερη τιμή.

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι προϊσχύσασες χρεώσεις YKO και τα αντίστοιχα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας ανά τετράμηνο σε σύγκριση με τα νέα επίπεδα:

Ως 31.12.2017

Επικαλυπτικός υπολογισμός

Από 1.1.2018

Ξεχωριστός υπολογισμός ανά κλιμάκιο

·         Από 0 ως 1.600 kWh:  0,00699 €/kWh ·         Από 0 ως 1.600 kWh:  0,0069 €/kWh
·         Από 1.601 ως 2.000 kWh:  0,0157 €/kWh ·         Από 1.601 ως 2.000 kWh:  0,05 €/kWh
·         Από 2.001 ως 3.000 kWh: 0,02987 €/kWh ·         Πάνω από 2.001 kWh: 0,085 €/kWh
·         Πάνω από 3.001 kWh: 0,04488 €/kWh /
Νυχτερινή χρέωση: 0,00889 €/kWh Τιμές για ημερήσια και νυχτερινή χρέωση

Από την Ιωάννα Μιχαηλίδου, μαθήτρια Λυκείου που κάνει πρακτική στην MStR Law, Πηγή: www.energyworld.gr (11-1-2018) με παραδείγματα υπολογισμού