Νέο Πλαίσιο Προτεραιότητας για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/12-8-2022 απόφασης του Υπουργού Ενέργειας (ΦΕΚ 4333 Β΄/12-8-2022) καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο προτεραιότητας κατά τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και σταθμούς αποθήκευσης από το Διαχειριστή του Δικτύου και το Διαχειριστή του Συστήματος. Η προτεραιότητα στη χορήγηση των ΟΠΣ πραγματοποιείται διά την υπαγωγή των σταθμών σε ομάδες, δηλαδή σε έξι κύριες ομάδες κατάταξης, συμπεριλαμβανομένων υποομάδων, αναφορικά με το Διαχειριστή του Συστήματος και σε πέντε ομάδες κατάταξης αναφορικά με το Διαχειριστή του Δικτύου. Ορισμένα από τα βασικότερα κριτήρια για την εφαρμογή του νέου πλαισίου προτεραιότητας είναι η τεχνολογία των έργων, η ισχύς τους και η γεωγραφική τους θέση, ενώ για την ένταξη σε κάποιες από τις προνομιακές ομάδες προτεραιότητας εισάγονται όροι και προϋποθέσεις και συγκεκριμένα η εφαρμογή μεγίστου ορίου ισχύος προσφορών σύνδεσης ανά ομάδα/υποομάδα προτεραιότητας και ποσοστού μείωσης της σχεδιαζόμενης ισχύος κάθε έργου.

ΦΕΚ 4333 Β΄12-8-2022