Scroll Top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRODUC-E GREEN – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Μέσω του προγράμματος επιδότησης «PRODUCE GREEN», το οποίο έχει προκηρυχθεί ήδη από τον Μάιο του 2023, δυνάμει της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/52385/774 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ενέργειας & Περιβάλλοντος (ΦΕΚ Β’ 3156/12-05-2023) και χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιδιώκεται η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Η δράση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο δράσεων που αποβλέπουν στην σταδιακή ενεργειακή μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη, με την διείσδυση των ΑΠΕ και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας, στόχοι οι οποίοι έχουν αποτυπωθεί και στο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο αναμένεται να κατατεθεί επίσημα τον Ιούνιο του 2024.

Ήδη με την προσφάτως δημοσιευθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/129793/1531 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 6974/12-12-2023), με την οποία τροποποιείται η αρχική προκήρυξη της Δράσης Produce Green, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και τις 15 Φεβρουάριου 2024, ενόψει και του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος.  

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι νομικά πρόσωπα, που ανήκουν είτε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως καθορίζονται επί τη βάσει των κριτηρίων που τίθενται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014, οι οποίες και θα διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ, ως κύρια δραστηριότητα τους.

Το ποσοστό της επιχορήγησης που θα δοθεί στους δικαιούχους για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται αφενός από το μέγεθος της οντότητας που υποβάλει την αίτηση (αν πρόκειται για ΜΜΕ ή μεγάλη επιχείρηση), αφετέρου από την περιφέρεια/περιφερειακή ενότητα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η υπαγόμενη επένδυση. Στο πλαίσιο αυτό, αναλόγως των προϋποθέσεων που πληρούνται σε εκάστη περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται κατά βάση από 40% έως και 70%, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καλύψουν το κόστος της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού της ενισχυόμενης επένδυσης, με εξωτερική χρηματοδότηση. Εντούτοις, η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, υπό την μορφή είτε ιδίων κεφαλαίων είτε εξωτερικής χρηματοδότησης (τραπεζικού δανεισμού), χωρίς ωστόσο να εμπεριέχει στοιχεία δημόσιας ενίσχυσης.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και την αξιολόγησή τους από ειδικούς αξιολογητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδίδεται η απόφαση περί υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο πρόγραμμα ενίσχυσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προκήρυξης και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Από την έκδοση δε της εγκριτικής απόφασης, ο δικαιούχος έχει την δυνατότητα να αιτηθεί την χορήγηση προκαταβολής που ανέρχεται μέχρι και το 40% της αιτούμενης επιδότησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής