Φορολογικά κίνητρα σε ξένους επενδυτές για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα και για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και της προσπάθειας για ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, ο Έλληνας νομοθέτης ανέλαβε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφενός αφορούν τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων σε φορολογούμενους κατοίκους αλλοδαπής που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και αφετέρου στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

Καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης φυσικών προσώπων σημαντικής οικονομικής επιφάνειας – επενδυτών (non dom)

Η πρώτη πρωτοβουλία ελήφθη με το νόμο 4646/2019. Προβλέπει τη φορολόγηση με έναν σταθερό ετήσιο φόρο (Flat tax) ύψους 100.000 ευρώ των φυσικών προσώπων που θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, θα μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και θα πραγματοποιήσουν κάποια επένδυση σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα, ύψους τουλάχιστον 500.000 €. Ο εν λόγω τρόπος φορολόγησης αφορά τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης και ο σταθερός αυτός φόρος καταβάλλεται ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Η υπαγωγή στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς φορολόγησης διαρκεί 15 έτη.

Καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης συνταξιούχων

Ακολούθησε με το νόμο 4714/2020 η θέσπιση ενός καθεστώτος εναλλακτικής φορολόγησης για τους συνταξιούχους, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Με βάση αυτό το καθεστώς, ο συνταξιούχος καταβάλλει κάθε έτος φόρο με σταθερό συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Η υπαγωγή στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς φορολόγησης διαρκεί 15 έτη.

Καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων

Το τρίτο καθεστώς εισήχθη με το νόμο 4758/2020 και συμπλήρωσε το πλαίσιο των κινήτρων για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Το καθεστώς αυτό αφορά μισθωτούς ή αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Ελλάδα. Οι υπαγόμενοι στο εν λόγω καθεστώς απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος τους που προκύπτει στην Ελλάδα από μισθωτή εργασία ή από ατομική επιχείρηση, ενώ εξαιρούνται από την εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας ή του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. Η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό έχει διάρκεια 7 έτη.

Family offices

Επίσης, θεσπίστηκαν κίνητρα για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices). Με τα κίνητρα αυτά επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα διαφανές και οριοθετημένο πλαίσιο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρακτικές φορολόγησης, αναφορικά με τη διαχείριση των χρηματικών/επενδυτικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας τους. Τα ελληνικά Family Offices θα πρέπει να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον 5 ατόμων εντός 12 μηνών από τη σύστασή τους και εφεξής, ενώ θα πρέπει να πραγματοποιούν στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως. Τα ακαθάριστα έσοδα των Family Offices θα προσδιορίζονται με τη μέθοδο κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους 7%, ενώ ο φόρος υπολογίζεται επί του εν λόγω περιθωρίου κέρδους με τον συντελεστή που εκάστοτε ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων.

Κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους (Angel Investors)

Τέλος, έχουν προβλεφθεί σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, με το νόμο 4712/2020 προβλέφθηκε ότι ο επενδυτικός άγγελος, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού, κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ,  ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις με στόχο την ανάπτυξή τους, μπορεί να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημά του στην Ελλάδα ποσό ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου και μέχρι του συνολικού ποσού των 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος. Η νεοφυής επιχείρηση θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece.

 

Σε σχέση με την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας, η δικηγορική εταιρεία μας έχει ήδη υποστηρίξει με επιτυχία επενδυτές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των κινήτρων αυτών. Αυτοί οι επενδυτές ήδη απολαμβάνουν τις ωφέλειες της χαμηλής φορολόγησης που προσφέρει η Ελλάδα. Η δικηγορική εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες συμβουλές στους εντολείς της τόσο σε σχέση με την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας, όσο και σε σχέση με όλα τα ζητήματα φορολογικού ή εταιρικού δικαίου που μπορεί να ανακύψουν, υποστηρίζοντας τους σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσής τους από το σχεδιασμό της και τη διενέργεια του νομικού ελέγχου μέχρι τη χρηματοδότηση της και την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.